ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
To czas przeznaczony na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Wycieczki krajoznawcze, kulturoznawcze i przyrodnicze. Wyjazdy na koncerty, konkursy i spotkania w kraju i za granicą. Dla pasjonatów - koła zainteresowań. Możliwość udziału w olimpiadach przedmiotowych i to niekoniecznie o profilu muzycznym. A wszystko przy inspirującym udziale nauczycieli. W ramach tego typu działalności wystawiony został np. pełnometrażowy spektakl poetycko-muzyczny w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (ku czci Adama Mickiewicza "Rok Mickiewiczowski"). Dzieciom młodszym szkoła zapewnia przedpołudniową opiekę - odrabianie zadanego materiału, zajęcia biblioteczne, świetlicowe i rekreacyjne na świeżym powietrzu. Uczniowie chętnie korzystają ze szkolnej stołówki (obiady) oraz kawiarenki czynnej do godzin wieczornych.


Proponujemy także dodatkowe zajęcia ogólnokształcące. Mamy nadzieję, że każdy uczeń znajdzie wśród nich interesującą dla siebie dziedzinę. Są to:


- Koło Matematyczne dla zainteresowanych uczniów w szkole podstawowej
- Nauczanie, obok języka angielskiego, drugiego języka obcego od pierwszej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
- Kolo Teatralne, kształcące efektywne współdziałanie w zespole i przygotowujące do publicznych wystąpień w klasach I-III OSM I-szego stopnia
- Koło plastyczne "Przygoda ze Sztuką"
- Zajęcia pozalekcyjne w pracowni komputerowej
- Szkolny KIub Europejski, stawiający sobie za cel poszerzenie wiedzy uczniów na temat zróżnicowania kulturowego wybranych krajów europejskich oraz z języka angielskiego
- Samorząd Uczniowski, działający w trzech grupach wiekowych (klasy I-III, klasy IV-VI, szkoła średnia)
- Gimnastyka korekcyjna dla uczniów, wymagających specjalistycznych ćwiczeń korygujących postawę.
- Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w klasach I-III OSM I-szego stopnia

Na uwagę zasługuje fakt, iż jako pierwsza w Polsce szkoła muzyczna organizujemy od 3 lat warsztaty integracyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli dzieci rozpoczynających naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia. Mają one na celu bliższe zapoznanie rodziców z nauczycielami uczącymi u nas, jak również przygotowanie rodziców do roli współtwórców procesu wychowawczego. Warsztaty te na stałe weszły do harmonogramu życia szkolnego.